GENERALFORSAMLING 2023

19. september 2023

REFERAT GF 2023

GF blev afholdt jf. vedtægterne

1: Valg af dirigent.

Jørgen Segall blev valgt til dirigent og takkede for tilliden. JS konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.

Formandens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen. Formandens beretning taget til efterretning og godkendt

3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge.

Kasseren gennemgik årsregnskab 2022, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Regnskabet godkendt.

4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent.

Kasseren gennemgik forslag til budget 2023 (se vedhæftet nedenfor). Der var kort diskussion om kontingentets størrelse, men man fastholdt de 150 kr (som det har været siden foreningens start)

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet forslag til uddybelse af foreningens formål. Dette blev vedtaget enstemmigt. Se de nye vedtægter nedenfor.

6. Valg af 3-8 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jørgen Segall, Tom Kryger, Henrik Haubro, Tilek Mamytova, Ove Lund, Knud-Erik Sabroe, Sissi Bak, Matache Narcis George, Kristina Bozhkova og Monika Elend.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, herunder suppleant.

7. Valg af 1 intern revisor og I revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor.

Intern revisor blev valgt, men var ikke tilstede. Mandat givet til bestyrelsen om at følge op på dette.

8. Debat om foreningens virke.

Foreningens kontor flytter per 1.10.2023 til Aalborg og 4. kvartal 2023 bruges til at gennemføre den praktiske flytning, når kontoret i København er lukket. Kontoret i Aalborg får en projektmanager, ligesom især Narcis og Sissi vil være de nye kræfter i foreningens virke.

9. Eventuelt.

Ingen punkter.

16. august 2023

Den 16. september 2023 kl. 14 holder AMIS generalforsamling i Aalborg.

Generalforsamlingen afholdes både online og fysisk hos Aalborg Institute for Development. Tilmelding sker med email til koc@amis.dk eller på telefon 6017 3363 fra den 5. september 2023 (så får du tilsendt ZOOM link dagen før).

Adressen i Aalborg er Niels Ebbesens Gade 26, 9000 Aalborg.

Dagsorden for generalforsamlingen er efter vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge.

4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 3-8 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

7. Valg af 1 intern revisor og I revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor.

8. Debat om foreningens virke.

9. Eventuelt.

Under pkt. 5 foreslås en justering af formålsparagraffen således:

NU:

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for et mere inkluderende samfund, der overstyrer forskelle i race, køn, evner, generation og geografi og sikrer inklusion, lige muligheder såvel som evne for alle medlemmer af samfundet til at bestemme et aftalt sæt sociale institutioner der styrer social interaktion.

Foreningen vil især virke for inkludering af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet.

FORSLAG:

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan at virke for et mere inkluderende samfund, der overkommer forskelle i race, køn, evner, generation og geografi og sikrer inklusion, lige muligheder såvel som evne for alle medlemmer af samfundet til at bestemme et aftalt sæt sociale institutioner der styrer social interaktion.

Foreningen AMIS. A More Inclusive Society skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet gennem at ruste borgerne i Danmark til at tage stilling til danske og europapolitiske spørgsmål ved at gennemføre oplysnings- og debatskabende aktiviteter. 

Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en central indsats såvel som gennem lokale enheder ved.
a. At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning
b. At fremme efter- og videreuddannelse af unge og voksne, herunder også uformel uddannelse
d. At fremme debat om væsentlige samfundsemner
e. At fremme kulturelle aktiviteter
f. At fremme andre projekter og virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår i Danmark, EU og internationalt

Foreningen vil lægge særlig vægt på at virke for inkludering af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet.

Vedhæftet også

Årsberetning 2022

Årsregnskab 2022

Ny strategi for foreningens arbejde med lokale klubber

Budget 2023

Vedtægter 2023