Vedtægter

Vedtægter for foreningen AMIS (A More Inclusive Society)

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”AMIS – A More Inclusive Society”.

Foreningen hed tidligere “Foreningen Det Europæiske Hus”.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens adresse er: (DISIE) Enghavevej 80, 2450 København SV, hvilken adresse foreningens bestyrelse til enhver tid kan ændre.

§2 Formål

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan at virke for et mere inkluderende samfund, der overkommer forskelle i race, køn, evner, generation og geografi og sikrer inklusion, lige muligheder såvel som evne for alle medlemmer af samfundet til at bestemme et aftalt sæt sociale institutioner der styrer social interaktion.
Foreningen AMIS. A More Inclusive Society skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet gennem at ruste borgerne i Danmark
til at tage stilling til danske og europapolitiske spørgsmål ved at gennemføre oplysnings- og debatskabende aktiviteter.
Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en central indsats såvel som gennem lokale enheder ved.
a. At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning
b. At fremme efter- og videreuddannelse af unge og voksne, herunder også uformel
uddannelse
d. At fremme debat om væsentlige samfundsemner
e. At fremme kulturelle aktiviteter
f. At fremme andre projekter og virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og
levevilkår i Danmark, EU og internationalt
Foreningen vil lægge særlig vægt på at virke for inkludering af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv
livskvalitet.

§3 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen optages såvel personer som institutioner, der har eller må antages at have interesse for fremme af foreningens formål.

Optagelse sker ved henvendelse fil bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

Udmeldelse sker skriftligt fil bestyrelsen eller til en af denne udpeget person.

Ved udtræden har det udtrædende medlem ikke krav på refusion af indbetalt kontingent eller på udbetaling af nogen andel af foreningens formue.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen det forslag til kontingentstørrelse, som efter bestyrelsens opfattelse skal være gældende for det kommende regnskabsår.

§5 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-8 medlemmer samt 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling.

Får 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer i årets løb forfald, indtræder suppleanten næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand/sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan supplere sig op til 8 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal angives dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 1 andet bestyrelsesmedlem er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres referat af bestyrelsens møder, som udsendes til bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen holder åbne møder for medlemmer.

§6 Daglig leder/forretningsfører

Til varetagelse af foreningens daglige anliggender kan bestyrelsen træffe aftale med et medlem af foreningen eller ansætte en medarbejder, med hvem der oprettes skriftlig ansættelseskontrakt.

Denne varetager tillige foreningens daglige ledelse.

§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent til foreningen.

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Der kan dog højest meddeles 5 skriftlige fuldmagter til et medlem.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned i Det Storkøbenhavnske Område.

Indkaldelse fil generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest. 2 uger inden generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge.
  4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 3-8 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  7. Valg af 1 intern revisor og I revisor suppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor.
  8. Debat om foreningens virke.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og gennemfører alle afstemninger. Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis et medlem fremsætter begæring herom.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til beslutning om ændring af foreningens vedtægt kræves, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers stemmer.

Over det på en generalforsamling passerede udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Den interne revisorer og revisorsuppleanten samt den eksterne statsautoriserede revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I forbindelse med revisionen skal revisorerne undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

Revisorerne har adgang til enhver oplysning, som deres regnskabsmæssige -gennemgang måtte fordre.

Årsregnskabet, der underskrives af bestyrelsens medlemmer, udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, tillige -med budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder forslag til kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår.

Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut eller i obligationer, der erhverves efter forudgående forslag fra foreningens pengeinstitut.

Foreningen skal dog kunne operere med en kassebeholdning/netbank af en størrelse, der sikrer foreningens drift.

§10 Opløsning

Begæring om foreningens opløsning, der skal være ledsaget af en fyldestgørende skriftlig begrundelse herfor, behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter de herfor angivne bestemmelser, jfr. §7.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue skal tilfalde en eller flere foreninger, fonde, herunder erhvervsdrivende fonde eller institutioner med samme eller lignende formål, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, som angivet i nærværende vedtægt.

Foreningens formue kan ingensinde uddeles til Foreningens medlemmer.

§11 Tegning- og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i dennes forfald kasseren og 1 medlem af bestyrelsen.

De tegningsberettigede kan meddele prokura med hensyn til opgaver, henhørende under den i §5 omhandlede ledelsesfunktion.

De tegningsberettigede kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at oppebære indbetalinger og afvikle forpligtelser.

Optagelse af lån, som er nødvendige af hensyn til fremme af foreningens formål, og som foreningen alene hæfter for, underskrives af den samlede bestyrelse.

For de forpligtelser; som foreningen påtager sig, hæfter foreningen alene med foreningens til enhver tid hørende formue.

Der kan ikke påhvile foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. september 2020 og den ekstraordinære generalforsamling den 24. november 2020.